Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Life can be so easy sl

ESB93135028
Avenida Alfredo Nobel 141
03183 Torrevieja (Alicante)
Espanja
Puh. (+34) 693 002 104
www.torreteam.fi
[email protected]

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maya Kallio

Marco Elsinger

life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Maya Kallio , Marco Elsinger

4 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, henkilötunnus, passin numero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)  on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille, tai automaattisesti muille life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) kumppaneille. life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedonlife can be so easy sl (Uusi TorreTeam) hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)  on tehnyt päätöksen olla siirtämättä life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla jalife can be so easy sl (Uusi TorreTeam) on yhdessä tietosuojavastaavan sekä tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)  suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suo-jaamisen osalta, jota life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) noudattaa.life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitet-tuna seuraavaan osoitteeseen:

Life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)

ESB93135028
Avenida Alfredo Nobel 141 D bajo
03183 Torrevieja (Alicante)
Espanja

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista pää-töksentekoa ja profilointia.
 

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

life can be so easy sl (Uusi TorreTeam)  poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää life can be so easy sl (Uusi TorreTeam) säilyttämään tietoja.